Zapisnik s sestanka ZO SZD z dne 8.1.2019

Zapisnik sestanka in skupščine Združenja ortopedov Slovenije SZD  8.1.2019

  1. točka sprememba dnevnega reda:

Dnevni red se spremeni tako, da se: pod prvo točko dnevnega reda izvede glasovanje o sklepčnosti skupščine.

Glasovanje:  Sklep soglasno sprejet.

Ugotavljanje sklepčnosti.

Ugotavljamo, da je prisotnih 16 članov društva in da glede na to, da je prisotnih manj kot polovica članov škupščina ni sklepčna.

  1. točka strokovni del:

Predavanje: Novosti na področju preventive trombotičnih zapletov po ortopedskih operacijah (predavatelj Marko Miklič)

Predavanje: Traneksaminska kislina v ortopedski kirurgiji (predavatelj Peter Poredoš)

Predavatelja zaprosimo, da napišeta povzetek obeh predavanj, ki ga bomo objavili na internetni strain in sprejeli kot priporočilo na naslednjem sestanku.

  1. točka razno

Poročilo Register endoprotetike Slovenije RES (Vesna Levašič)

Vena Levašič poda poročilo o dosedanjem delu pri vzpostavljanju registra.

  1. točka skupščina Združenja ortopedov Slovenije SZD

Poročilo predsednika (Klemen Stražar)

Poročilo tajnika/blagajnika (David Martinčič)

Ugotavljanje sklepčnosti:

Ugotavljamo, da je po več kot pol ure od pričetka skupščine prisotnih še vedno 16 članov in da je s tem občni zbor sklepčen.

Glasovanje za novega predsednika in tajnika/blagajnika Združenja ortopedov SZD:

Kandidat za predsednika: Gregor Rečnik

Sklep: Za novega predsednika se predlaga Gregor-ja Rečnik-a

Izid glasovanja: Sklep soglasno sprejet.

Kandidat za tajnika/blagajnika: Matevž Kuhta

Sklep: Za novega tajnika/blagajnika se predlaga Matevža-a Kuht-o

Izid glasovanja: Sklep soglasno sprejet.

Ugotavljamo, da je glede na glasobanje novi predsednik Gregor Rečnik in novi tajnik/blagajnik Matevž Kuhta.

David Martinčič