Temeljni akt združenja z imenom:

ZDRUŽENJE ORTOPEDOV SZD

usklajen z Zakonom o društvih (Ur. l. R. Slovenije 95/60) in pogodbo o ustanovitvi krovne organizacije (zveze društev z imenom Slovensko zdravniško društvo, v nadaljevanju “SZD”)

Dosedanja sekcija SZD je na predlog vodstva sekcije na skupščini dne 9.maja 1998 sprejela naslednje prečiščeno besedilo temeljnega akta združenja z imenom:

Združenje ortopedov SZD

v nadaljevanju “združenje”.


I. Poglavje

Splošne določbe

Ime

1. člen

Polno ime združenja se glasi:

Slovensko zdravniško društvo – Združenje ortopedov

Skrajšano ime združenja se glasi:

Združenje ortopedov SZD

Za mednarodno sodelovanje se uporablja prevod v angleščino skupaj s slovenskim izvirnikom, tako da se ime glasi:

Slovenian Medical Association, Slovensko zdravniško društvo Slovenian Orthopaedic Society

Sedež

2. člen

Sedež združenja je na naslovu:

Komenskega 4 SI-1000 Ljubljana Slovenija

Operativni kraj delovanja na naslovu: kraj službovanja predsednika.

Organizacijska oblika

3. člen

Pravno organizacijska oblika združevanja je združenje oblikovano kot organizacijska enota Zveze društev z imenom “Slovensko zdravniško društvo”, Ljubljana Komenskega 4, ki vsebinsko predstavlja neodvisno in samostojno strokovno enoto krovne organizacije, to je Slovenskega zdravniškega društva (v nadaljevanju SZD).

Člani

4. člen

Njegovi člani so slovenski zdravniki, včlanjeni v SZD, ki se povezujejo v to strokovno in neodvisno Združenje ortopedov SZD, z namenom poglobljenega strokovnega združevanja, skladno s cilji in nameni iz statuta združenja in veljavnimi akti.

Članska izkaznica

5. člen

Združenje ima lahko tudi svojo člansko izkaznico.

Čas trajanja delovanja združenja

6. člen

Združenje je ustanovljeno za nedoločen čas.

Pravni prednik

7. člen

Združenje je pravni naslednik dosedanje »Ortopedske sekcije SZD«, kot organizacijske enote SZD pa v vsebinskem smislu nadaljuje pravno nasledstvo in tradicijo Zdravniškega bralnega društva v Ljubljani, ustanovljenega 28. oktobra 1861, ki se je 22. decembra 1862 preimenovalo v Društo zdravnikov na Kranjskem, 2. novembra 1918 v Slovensko zdravniško društvo in 16. maja 1980 na občnem zboru v Slovensko zdravniško društvo-Zveza zdravniških društev.

Namen ustanovitve

8. člen

Splošni namen

Namen ustanovitve združenja je prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko, neprofitno združevanje zdravnikov ortopedov, ki se združujejo zaradi skupnih interesov, opredeljenih v tem aktu v skladu z določbami zakona o društvih in Statuta SZD.

Strokovni namen

Strokovni namen ustanovitve določa 18. člen v III. poglavju tega statuta.

Javni interes

Združenje deluje v javnem interesu, kar dokazuje s statusom podeljenim krovni organizaciji, to je Slovenskemu zdravniškemu društvu.

Zaščitni znak

9. člen

Združenje ima poleg zaščitnega znaka SZD tudi lastni posebni zaščitni znak. Tak lastni znak se uporablja poleg skupnega zaščitnega znaka v zvezi s poslovanjem, na žigu, v zvezi s celostno podobo združenja, ter na vizitkah voljenih organov, kadar ti nastopajo v zvezi s poslovanjem združenja.


II. Poglavje

Financiranje združenja

10. člen

Združenje pridobiva sredstva za svoje delovanje:
· s članarino
· iz materialnih pravic in dejavnosti združenja
· iz prejetih nadomestil za izvajanje javnih pooblastil
· z darili in volili
· s prispevki donatorjev
· iz drugih virov, zlasti iz javnih sredstev, pridobljenih preko SZD.

Presežek prihodkov nad odhodki se uporablja izključno za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo združenje ustanovljeno.

Združenje lahko opravlja pridobitno dejavnost preko pravne osebnosti SZD samo, ali pa tako kot tudi druge svoje naloge organizacijsko poveri v izvajanje za to ustanovljeni družbi, oziroma fondaciji SZD ali drugemu subjektu v skladu z naravo posamezne naloge.

11. člen

Sredstva, ki jih pridobi združenje za svojo dejavnost, se zbirajo na posebnem podračunu žiro računa Slovenskega zdravniškega društva.

S temi sredstvi razpolaga izključno Združenje ortopedov ob upoštevanju zakonitosti (davčni in drugi predpisi) in pravnih aktov SZD v skladu s sprejetim finančnim planom.

Odredbodajalec in samostojna odgovorna oseba je tajnik združenja, ki svoja pooblastila pridobi z aktom o imenovanju ter deponiranjem podpisa pri tajniku SZD.

Častni član, simpatizer, podporni član in donator

12. člen

V delu združenja poleg rednih članov lahko sodelujejo oziroma nastopajo tudi častni člani,dopisni člani in drugi simpatizerji, zlasti tudi podporni člani in donatorji.

13. člen

Naziv častni član Združenja ortopedov je osebna pravica nosilca, ki jo sme skupaj z znakom združenja uporabljati pri svojem predstavljanju (vizitka, memorandum, kuverta), če dobi predhodno soglasje tajnika na konkretno celostno podobo uporabe naziva z znakom. Grafična dokumentacija s soglasjem se arhivira.

14. člen

Pravni ali fizični osebi, državnemu organu ali funkcionarju lahko skupčina združenja s posebno listino podeli častni naziv podporni član ali donator če presodi, da to opravičuje njen prispevek za ohranjanja ali razvoj dejavnosti združenja. Ta naziv je lahko tudi omejen z dostavkom — za leto xxxx, če je prispevek tovrstnega značaja. Tovrstni nazivi se isti pravni ali fizični osebi, organu ali funkcionarju lahko podelijo tudi večkrat.

Način pridobivanja naziva, pravice in dolžnosti so opredeljene s pravilnikom tega združenja in veljavnimi akti.

15. člen

Naziv podporni član ali donator združenja za leto xxxx (ali obdobje) je osebna pravica nosilca, ki jo sme skupaj z znakom združenja uporabljati pri svojem predstavljanju (vizitka, memorandum, kuverta), če dobi predhodno soglasje tajnika na konkretno celostno podobo uporabe naziva z znakom. Grafična dokumentacija s soglasjem se arhivira.

Potrdilo o prispevku podpore združenja pravni ali fizični osebi

16. člen

Nosilcu tega častnega naziva, katerega prispevek je moč finančno ovrednotiti in se ga izkazuje v poslovnih knjigah, se v skladu s finančnimi predpisi in politiko SZD izstavi tudi ustrezno potrdilo za davčni organ.

Potrdila iz prejšnjega odstavka je pristojen izdati tajnik že pred potrditvijo na skupščini. V kolikor skupščina odločitve tajnika ne potrdi, se o tem nosilcu izstavi ustrezno novo listino.

Finančno poslovanje

17. člen

Samostojno finančno poslovanje združenja se uredi z medsebojnim dogovorom med Združenjem ortopedov SZD in SZD in se izkazuje v skladu z veljavnim računovodskim standardom za društva.

Poročila o poslovanju pripravi blagajnik združenja, nato ga sprejme skupščina združenja. Zatem se izvede uskladitev s predlogom finančnega poročila SZD, kar pripravi in predlaga v potrditev Glavnemu odboru SZD generalni sekretar SZD.

Uskladitev se opravi na temelju statuta in posebnega pravilnika SZD.


III. Poglavje

Strokovni cilji, nameni in naloge

18. člen

Cilji so zlasti:

Ohranjanje vloge in pomena zdravniškega poklica, vloge zdravnikov kot intelektualcev v slovenski in mednarodni družbi ter s tem zagotavljanje največje kakovosti in etike nudenja zdravniških storitev zaupanim bolnikom.

Za doseganje ciljev, navedenih v prvem odstavku tega člena, združenje razvija zlasti naslednje naloge na področju svojega delovanja:

1. sodeluje pri pripravi pripravi predloga strokovne medicinske doktrine na področju ortopedije pred dokončno uskladitvijo v strokovnih sekcijah, društvih in združenjih SZD v sodelovanju s Katedro za ortopedijo Medicinske fakultete v Ljubljani,
2. usklajuje, spodbuja in usmerja članstvo k stalnemu strokovnemu izobraževanju in usposabljanju,
3. sodeluje pri pripravi predloga vsebine podiplomskega izobraževanja in usposabljanja ter stalnega strokovnega izobraževanja zdravnikov na področju ortopedije v sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani, pred uskladitvijo na ravni SZD,
4. spodbuja znanstveno raziskovalno delovanje svojih članov v okviru strokovnih sekcij in združenj SZD,
5. skrbi za načrtno in usklajeno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje članstva na področju ortopedije zlasti s tem, da:
· organizira ali sodeluje pri izpeljavi podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja na področju ortopedije,
· vodi, organizira ali sodeluje pri izpeljavi stalnega medicinskega izobraževanja in usposabljanja na področju ortopedije,
· sodeluje pri vodenju in usklajevanju koledarja podiplomskega zdravniškega izobraževanja v Republiki Sloveniji, pred uradno objavo tega koledarja ali njegovega dela v uradnem glasilu SZD Zdravniški vestnik,
· skrbi za primerno strokovno raven programov podiplomskega izobraževanja ter za zagotavljanje kakovosti programov in strokovni nadzor te kakovosti na področju ortopedije,
· organizira ali sodeluje pri organizaciji strokovnih kongresov, simpozijev, tečajev, razstav in strokovnih sestankov zlasti s področja ortopedije,
· sodeluje pri oblikovanju dodiplomskega izobraževanja na področju ortopedije,
6. zbira strokovne, statistične in druge podatke, ki so pomembni za razvoj ortopedije in so v interesu članstva,
7. razvija metode in oblike dela na področju ortopedije, ki so v interesu članstva
8. sodeluje pri preverjanju učinkovitosti novih zdravil in tehničnih pripomočkov s področja ortopedije in predlaga njihovo registracijo,
9. posreduje priporočila za pridobivanje strokovnih in častnih nazivov na področju ortopedije,
10. sodeluje pri oblikovanju zdravstvene mreže na področju ortopedije,
11. vodi, podpira in omogoča založništvo in izdajanje strokovne in poljudne medicinske literature v slovenskem jeziku ter tujih jezikih na področju ortopedije,
12. sooblikuje kodeks zdravniškega poklica v skladu s Kodeksom medicinske deontologije in usmeritvami Svetovnega zdravniškega društva (World Medical Association) na področju ortopedije,
13. prostovoljno in samostojno se povezuje v ustrezna strokovna združenja na ravni SZD
14. v skladu s statutom SZD sodeluje z Zdraviško zbornico Slovenije in drugimi zbornicami, državnimi organi ter drugimi organizacijami in organi, na področju ortopedije
15. sodeluje in se povezuje v mednarodne organizacije na področju ortopedije.
16. v skladu s statutom SZD sodeluje z zbornicami in sindikati na področju ustreznega vrednotenja dela ortopedov in njihovega statusa,
17. omogoča varstvo in pravno zaščito svojim članom,
18. v skladu s statutom SZD sodeluje pri usmerjanju in oblikovanju zdravstvene politike v R Sloveniji,
19. aktivno sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine slovenskih zdravnikov,
20. skrbi za kulturno, stanovsko, socialno in športno udejstvovanje svojih članov,
21. v skladu z izkazanim delovanjem SZD v javnem interesu in SZD podeljenimi javnimi pooblastili izvršuje taka javna pooblastila skladno z zakonom in aktom o podelitvi,
22. v skladu s statutom SZD se povezuje s sorodnimi domačimi tujimi in mednarodnimi organizacijami kot ustanovni ali pridruženi član ali kot opazovalec.


IV. Poglavje

Organi združenja

19. člen

Združenje ima naslednje organe:
· skupščino združenja
· predsednika združenja
· tajnika združenja.

Zaradi majhnega števila članov skupščina prevzame delo in funkcijo nadzornega odbora, predsednik delo in funkcijo upravnega odbora, tajnik pa delo in funkcijo blagajnika.

Združenje sodeluje v naslednjih organih SZD:
· glavni strokovni svet (preko izvoljenega predstavnika)
· strokovni parlament (s svojim izvoljenim predstavnikom)

Združenje lahko kandidira svojega člana tudi za naslednje organe SZD:
· predsednika SZD s podpredsednikoma
· generalnega sekretarja z izvršilnim sekretarjem
· sekretariat SZD
· nadzorni odbor
· častno razsodišče
· organe akademije slovenskih zdravnikov

V skladu s statutom SZD lahko imenuje predstavniški, gostovalni ali opazovalni organ pri drugih organizacijah in organih v državi ali tujini.

Skupščina

20. člen

Skupščina je najvišji organ združenja. Sestavljajo jo vsi člani.

Delo skupščine:

Redna skupščina:

Skupščina se sestaja najmanj 1 krat (enkrat) letno. Vabilo s predlaganim dnevnim redom morajo člani združenja prejeti najmanj 14 dni pred predlaganim datumom zasedanja skupščine. Če ni posebej določeno, za sprejem posameznega sklepa zadostuje večina vseh navzočih članov združenja. Skupščina je sklepčna, če je navzočih najmanj pol članov. Če skupščina ni sklepčna ob napovedani uri, se skliče ponovno, lahko tudi za isti dan (z istim vabilom). Če skupščina ob ponovnem sklicu ob napovedani uri ni sklepčna, prične z delom pol ure po napovedani uri začetka po v vabilu predvidenem dnevnem redu. Sklepi so potrjeni z navadno večino glasov prisotnih članov. Vabilo na redno in v tem odstavku omenjeno nadomestno sejo se lahko pošilja hkrati, pri čemer sta lahko obe seji tudi istega dne.

Izredna skupščina:

Izredna skupščina se skliče, kadar to zahteva delovanje združenja. O sklicu izredne skupščine odloča predsednik.

Predsednik je dolžan sklicati izredno skupščino na zahtevo najmanj ene četrtine članov združenja najkasneje v 45 dneh po dani zahtevi.

Vabilo s predlaganim dnevnim redom, datumom, uro in krajem zasedanja morajo člani prejeti najmanj 14 dni pred predlaganim datumom zasedanja izredne skuščine. Izredna skupščina je sklepčna, če je prisotnih najmanj pol članov. Če ni posebej določeno, za sprejem posameznega sklepa zadostuje večina vseh navzočih članov združenja.

Dopisna skupščina:

V primeru, da obstajajo tehtni razlogi, se lahko skupščino skliče tudi po dopisni metodi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

da se vsem članom hkrati pošlje pisno vabilo z izdelanim predlogom sklepov, glede katerih lahko glasuje samo: za, proti ali vzdržan.

Skupščina na dopisni seji odloča z absolutno večino vseh glasov

Skupščino veljavno sklicuje:
· predsednik združenja.

Skupščina voli:
· predsednika združenja,
· podpredsednika združenja,
· tajnika združenja,
· kandidate združenja za organe SZD.

Skupščina obravnava in sprejema:
· program združenja,
· spremembe tega akta,
· poročila organov združenja,
· višino članarine združenja,
· kratkoročni in dolgoročni finančni plan združenja ter interne finančne obveznosti, v skladu z obveznostmi združenja in v skladu z višino finančnih virov združenja.

Poročilo za skupščino pisno predlaga v sprejem vodja posameznega organa ali organizacijskega delovnega telesa oziroma tajnik združenja.

Za posamezne naloge, kjer ni potrebno sodelovanje vseh članov, lahko skupščina organizira ožje odbore.

Zaradi operativnih nalog, lahko skupščina imenuje posebne komisije.

21. člen

Predsednik združenja je častni in predstavniški organ združenja. Voli ga skupščina za obdobje 2 let z možnostjo ponovne izvolitve. Po funkciji predseduje tudi upravnemu odboru združenja.

V okviru njegove funkcije je v primeru neodločenega glasovanja njegov glas odločilen.

Podpredsednika se voli na enak način kot predsednika, da ga nadomešča po njunem dogovoru oziroma v primeru odsotnosti predsednika.

Tajnik združenja

22. člen

Tajnik je organizacijski izvršilni organ združenja s pravico polnopravnega zastopanja združenja na temelju statuta in drugih v združenju veljavnih aktov. Voli ga skupščina za obdobje 2 let z možnostjo ponovne izvolitve.

Tajnik je pooblaščen, da podeli posamezno ali generalno pooblastilo drugi osebi za posamezno operativno vrsto opravil. V kolikor da pooblastilo za nedoločen čas, o tem obvesti upravni odbor in nadzorni odbor.

Tajnik je odgovoren za finančno materialno poslovanje združenja, ki ga vodi v sodelovanju z računovodjo SZD. Blagajnik je pooblaščen za podpisovanje računov. Voli ga skupščina za obdobje 2 let z možnostjo ponovne izvolitve.

Razrešitev posameznega funkcionarja

23. člen

Vsak funkcionar združenja je izvoljen kot fizična oseba.

Funkcionarja razrešuje isti organ, ki ga je izvolil, če so za to utemeljeni razlogi.

Kot utemeljen razlog se šteje delovanje v nasprotju z interesi združenja.

Funkcionarja se tudi lahko razreši, če za to zaprosi sam.

Razsodišče

24. člen

V vseh sporih, ki nastanejo zaradi odnosov v združenju ali med posameznimi člani združenja, odloča razsodišče SZD.

Razsodišče deluje na podlagi in izključno v okviru pobude disciplinskega tožilca.


V. Poglavje

Priznanja združenja

25. člen

Združenje podeljuje častno članstvo, dopisno članstvo in priznanja za dosežene uspehe in za delo v združenju. Praviloma se podeljujejo na skupščini združenja. Pogoje za častno članstvo in dopisno članstvo v združenju in za pridobitev priznanj, njihov namen in ostale podrobnosti urejajo posebni pravilniki v skladu s veljavnimi akti.


VI. Poglavje

Končne določbe

Ta Statut Združenja ortopedov SZD začne veljati z dnem sprejetja na sestanku skupščine dne 9. maja 1998.