Temeljni akt združenja z imenom:

Združenje ortopedov SZD

usklajen z Zakonom o društvih (ZDru-1-UPB2), Uradni list RS, številka 64/2011 in s statutom krovne organizacije (Zveza društev – Slovensko zdravniško društvo, v nadaljevanju “SZD”)

Člani Slovenskega zdravniškega društva – Združenja ortopedov so na skupščini dne 18. oktobra 2021 sprejeli naslednje besedilo temeljnega akta združenja z imenom:

Združenje ortopedov SZD

v nadaljevanju “Združenje”.

 

I. poglavje

Splošne določbe

Ime
1. člen

Polno ime Združenja se glasi: Slovensko zdravniško društvo – Združenje ortopedov

Skrajšano ime združenja se glasi: Združenje ortopedov SZD

S kratico: ZO SZD

 

Za mednarodno sodelovanje se uporablja prevod v angleščino skupaj s slovenskim izvirnikom, tako da se ime glasi:

Slovenian Medical Association, Slovensko zdravniško društvo
Slovenian Orthopaedic Society, Združenje ortopedov

Sedež Združenja
2. člen

Sedež Združenja je na naslovu: Dunajska cesta 162, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Operativni kraj delovanja na naslovu: ustanova delujočega predsednika

Organizacijska oblika
3. člen

Pravno organizacijska oblika združevanja je Združenje oblikovano kot organizacijska enota Zveze društev z imenom “Slovensko zdravniško društvo”, Ljubljana, Dunajska 162, ki vsebinsko predstavlja neodvisno in samostojno strokovno enoto krovne organizacije, to je Slovenskega zdravniškega društva (v nadaljevanju SZD).

 

Člani
4. člen

Njegovi člani so praviloma slovenski zdravniki specialisti ortopedije in ortopedske kirurgije, včlanjeni v SZD, ki se povezujejo v strokovno in neodvisno Združenje ortopedov SZD z namenom poglobljenega strokovnega združevanja, lahko pa tudi drugi zdravstveni delavci in sodelavci, ki se skladno s cilji in nameni Združenja ter Statuta SZD združujejo zaradi skupnih interesov.

 

Članska izkaznica
5. člen

Člani Združenja imajo svojo člansko izkaznico, ki jo izda SZD.

 

Čas trajanja delovanja Združenja
6. člen

Združenje je ustanovljeno za nedoločen čas.

 

Pravni prednik
7. člen

Združenje kot organizacijska enota SZD v vsebinskem smislu nadaljuje pravno nasledstvo in tradicijo Zdravniškega bralnega društva v Ljubljani, ustanovljenega 28. oktobra 1861, ki se je 22. decembra 1862 preimenovalo v Društvo zdravnikov na Kranjskem, 2. novembra 1918 v Slovensko zdravniško društvo in 16. maja 1980 na občnem zboru v Slovensko zdravniško društvo-Zveza zdravniških društev ter 18.10.1996 na kongresu v Zvezo društev – Slovensko zdravniško društvo.

 

Namen ustanovitve
8. člen

Splošni namen
Namen ustanovitve združenja je prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko, neprofitno združevanje zdravnikov specialistov ortopedije in zdravnikov specialistov ortopedske kirurgije, kot podporniki pa lahko v njem sodelujejo tudi nečlani specialisti in specializanti ortopedske kirurgije, drugi zdravniki, zdravstveni delavci in posamezniki.

 

Strokovni namen
Strokovni namen ustanovitve določa 18. člen tega statuta.

 

Javni interes
Združenje deluje v javnem interesu, kar dokazuje s statusom podeljenim krovni organizaciji, to je Slovenskemu zdravniškemu društvu. Združenje je zavezano javnosti svojega dela.

 

Zaščitni znak
9. člen

Združenje ima poleg zaščitnega znaka SZD tudi lasten posebni zaščitni znak (opis: drevo z ukrivljenim deblom in krošnjo v obliki državnega ozemlja Republike Slovenije, privezano na ravno palico z dvema objemkama, obdano z ovalnim pasom in imenom Združenja v slovenskem ter angleškem jeziku). Tak lasten znak se uporablja v zvezi s poslovanjem z logotipom v levem zgornjem kotu in imenom Združenja.

ZOSZD LOGOlogo

II. poglavje

Financiranje Združenja
10. člen

Združenje pridobiva sredstva za svoje delovanje:

– s članarino v znesku, ki ga na skupščini določi Združenje

– iz materialnih pravic in dejavnosti Združenja

– iz prejetih nadomestil za izvajanje javnih pooblastil

– z darili, volili in prispevki donatorjev

– iz drugih virov, zlasti iz javnih sredstev, pridobljenih preko SZD.

Presežek prihodkov nad odhodki se uporablja izključno za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo Združenje ustanovljeno.

 

Združenje lahko opravlja pridobitno dejavnost preko pravne osebnosti SZD sámo, ali pa jo, tako kot tudi druge svoje naloge, organizacijsko poveri v izvajanje za to ustanovljeni družbi oziroma fundaciji SZD ali drugemu subjektu v skladu z naravo posamezne naloge.

 

11. člen

Sredstva, ki jih pridobi Združenje za svojo dejavnost, se načeloma zbirajo na posebnem podračunu transakcijskega računa Slovenskega zdravniškega društva.

S temi sredstvi razpolaga izključno Združenje ob upoštevanju zakonitosti (davčni in drugi predpisi) in pravnih aktov SZD v skladu s sprejetim finančnim planom.

Odredbodajalec in samostojna odgovorna oseba je tajnik Združenja, ki svoja pooblastila pridobi z aktom o imenovanju.

 

Člani Združenja
12. člen

Združenje ima redne člane, častne člane, donatorje in podpornike. Članstvo je prostovoljno in izkazano ob predložitvi pristopne izjave, v kateri izrazi željo postati član Združenja v okviru SZD in se zaveže, da bo deloval v skladu s temeljnim aktom Združenja in statutom SZD. V aktivnosti Združenja se lahko vključujejo tudi podporniki, njihove pravice in dolžnosti določi Združenje s tem temeljnim aktom. Tajnik Združenja vodi poimensko evidenco članov, častnih članov, donatorjev in podpornikov na podlagi njihove prostovoljne privolitve.

Pravice članov Združenja:

–    da volijo in so izvoljeni v organe Združenja,

–    da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih Združenja,

–    da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti Združenja,

–    da so seznanjeni s programom in poslovanjem Združenja ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,

–    da sodelujejo v akcijah, ki jih organizira Združenje,

–    da predlagajo projektne skupine in njene člane,

–    da dajejo predloge za delo Združenja in da sodelujejo pri organiziranju prireditev in izpolnjevanju nalog Združenja.

Dolžnosti članov Združenja so:

–    da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov Združenja,

–    da aktivno sodelujejo pri akcijah, ki jih prireja Združenje,

–    da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi SZD,

–    da posredujejo Združenju informacije za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,

–    da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane in podpornike,

–    da varujejo ugled Združenja.

Članstvo v Združenju preneha:

–    s prostovoljnim izstopom

–    s črtanjem

–    s izključitvijo

–    s smrtjo

–    s prenehanjem Združenja

13. člen

Častno članstvo na predlog upravnega odbora podeljuje skupščina. Častni člani lahko postanejo člani ali nečlani Združenja, ki so izkazali uspešno delo v okviru Združenja ali so drugače znatno prispevali k raziskovalnemu ali strokovnemu napredku ortopedije. Če častni član ni član Združenja, nima pravice odločanja.

Naziv častni član Združenje ortopedov je osebna pravica nosilca, ki jo sme skupaj z znakom Združenja uporabljati pri svojem predstavljanju (vizitka, memorandum, kuverta), če dobi predhodno soglasje tajnika na konkretno celostno podobo uporabe naziva z znakom. Grafična dokumentacija s soglasjem se arhivira.

 

14. člen

Pravni ali fizični osebi, državnemu organu ali funkcionarju lahko skupščina združenja s posebno listino podeli naziv donator Združenja, če presodi, da to opravičuje njen prispevek za ohranjanje ali razvoj dejavnosti Združenja. Ta naziv je lahko omejen z dostavkom – za leto 20xx (ali obdobje), če je prispevek tovrstnega značaja. Tovrstni nazivi se isti pravni ali fizični osebi, organu ali funkcionarju lahko podelijo tudi večkrat. Naziv donator je osebna pravica nosilca, ki jo sme skupaj z znakom Združenja uporabljati pri svojem predstavljanju (vizitka, memorandum, kuverta), če dobi predhodno soglasje tajnika na konkretno celostno podobo uporabe naziva z znakom. Grafična dokumentacija s soglasjem se arhivira.

Način pridobivanja naziva, pravice in dolžnosti so opredeljene s pravilnikom tega Združenja in veljavnimi akti. Donatorji imajo pravico sodelovati in razpravljati na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja.

15. člen

Podporniki Združenja so nečlani specialisti ortopedije ali ortopedske kirurgije, specializanti ortopedske kirurgije, drugi zdravniki, zdravstveni delavci in posamezniki, ki s svojimi aktivnostmi ali materialno podporo prispevajo k delovanju Združenja. Podporniki imajo pravico sodelovati in razpravljati na sejah skupščine, vendar nimajo pravice odločanja in aktivne/pasivne volilne pravice. Podporniki z veljavno zdravniško licenco za področje ortopedije ali ortopedske kirurgije lahko na sejah skupščine sodelujejo pri odločanju o strokovnih vprašanjih, nimajo pa pravice odločanja v zvezi s kadrovskimi, organizacijskimi in finančnimi zadevami Združenja.

 

Potrdilo o prispevku podpore Združenja pravni ali fizični osebi
16. člen

Nosilcu naziva donator, katerega prispevek je moč finančno ovrednotiti in se ga izkazuje v poslovnih knjigah, se v skladu s finančnimi predpisi in politiko SZD izstavi tudi ustrezno potrdilo za davčni organ.

Potrdila iz prejšnjega odstavka je pristojen izdati tajnik že pred potrditvijo na skupščini. V kolikor skupščina odločitve tajnika ne potrdi, se o tem nosilcu izstavi ustrezno novo listino.

 

Finančno poslovanje
17. člen

Samostojno finančno poslovanje Združenja se uredi z medsebojnim dogovorom med Združenjem in SZD in se izkazuje v skladu z veljavnim računovodskim standardom za društva.

Poročila o poslovanju pripravi tajnik Združenja, nato ga sprejme skupščina Združenja. Zatem se izvede uskladitev s predlogom finančnega poročila SZD, kar pripravi in predlaga v potrditev Glavnemu odboru SZD generalni sekretar SZD.

Uskladitev se opravi v skladu s statutom in posebnega pravilnika SZD.

 

III. poglavje

Strokovni cilji, nameni in naloge
18. člen

Cilji Združenja so ohranjanje vloge in pomena zdravniškega poklica, vloge zdravnikov kot intelektualcev v slovenski in mednarodni družbi ter s tem zagotavljanje največje kakovosti in etike nudenja zdravniških storitev zaupanim bolnikom.

Za doseganje ciljev, navedenih v prvem odstavku tega člena, Združenje razvija zlasti naslednje naloge na področju svojega delovanja:

 1. strokovni razvoj in promocija ortopedije in ortopedske kirurgije,
 1. sodeluje pri pripravi predlogov strokovne medicinske doktrine na področju ortopedije pred dokončno uskladitvijo s Strokovnim svetom, sekcijami, društvi in združenji SZD v sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, oziroma Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru,
 1. usklajuje, spodbuja in usmerja članstvo k stalnemu strokovnemu izobraževanju in usposabljanju,
 1. sodeluje pri pripravi predloga vsebine podiplomskega izobraževanja in usposabljanja ter stalnega strokovnega izobraževanja zdravnikov na področju ortopedije v sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru, pred uskladitvijo s Strokovnim svetom na ravni SZD,
 1. spodbuja znanstveno raziskovalno delovanje svojih članov v okviru Združenja, strokovnih sekcij in združenj SZD,
 1. skrbi za načrtno in usklajeno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje članstva na področju ortopedije zlasti s tem, da:
 • vodi, organizira ali sodeluje pri izpeljavi podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja na področju ortopedije,
 • vodi, organizira ali sodeluje pri izpeljavi stalnega medicinskega izobraževanja in usposabljanja na področju ortopedije,
 • sodeluje pri vodenju in usklajevanju koledarja podiplomskega zdravniškega izobraževanja v Republiki Sloveniji, pred uradno objavo tega koledarja ali njegovega dela v uradnem glasilu SZD Zdravniški vestnik,
 • skrbi za primerno strokovno raven programov podiplomskega izobraževanja ter za zagotavljanje kakovosti programov in strokovni nadzor te kakovosti na področju ortopedije,
 • organizira ali sodeluje pri organizaciji strokovnih kongresov, simpozijev, tečajev, razstav in strokovnih sestankov zlasti s področja ortopedije,
 • sodeluje pri oblikovanju dodiplomskega izobraževanja na področju ortopedije,
 1. zbira strokovne, statistične in druge podatke, ki so pomembni za razvoj ortopedije in so v interesu članstva,
 1. razvija metode in oblike dela na področju ortopedije, ki so v interesu članstva in razvoja ortopedije,
 1. sodeluje pri preverjanju učinkovitosti novih zdravil s področja ortopedije in predlaga njihovo registracijo,
 1. posreduje priporočila za pridobivanje strokovnih in častnih nazivov na področju ortopedije,
 1. skupaj s pooblaščenimi organi sodeluje pri oblikovanju zdravstvene mreže na področju ortopedije,
 1. vodi, podpira in omogoča založništvo in izdajanje strokovne in poljudne medicinske literature v slovenskem jeziku ter tujih jezikih na področju ortopedije,
 1. sooblikuje kodeks zdravniškega poklica v skladu s Kodeksom zdravniške etike in usmeritvami Svetovnega zdravniškega društva (The World Medical Association) na področju ortopedije,
 1. prostovoljno in samostojno se povezuje s strokovnimi združenji na ravni SZD,
 1. v skladu s statutom SZD sodeluje z Zdravniško zbornico Slovenije in drugimi zbornicami, državnimi organi ter drugimi organizacijami in organi, na področju ortopedije,
 1. sodeluje in se povezuje v mednarodne organizacije, kot na primer: The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT)
 1. v skladu s statutom SZD sodeluje z zbornicami in sindikati na področju ustreznega vrednotenja dela ortopedije in njihovega statusa,
 1. svojim članom pomaga pri pravnem varstvu in zaščiti,
 1. v skladu s statutom SZD sodeluje s Strokovnim svetom in Razširjenim strokovnim kolegijem za ortopedijo pri usmerjanju in oblikovanju zdravstvene politike v Republiki Sloveniji,
 1. aktivno sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine slovenskih zdravnikov,
 1. skrbi za kulturno, stanovsko, socialno in športno udejstvovanje svojih članov,
 1. v skladu z izkazanim delovanjem SZD v javnem interesu in SZD podeljenimi javnimi pooblastili izvršuje taka javna pooblastila skladno z zakonom in aktom podelitvi,
 1. aktivno sodeluje pri ozaveščanju javnosti glede področja ortopedije,
 1. v skladu s statutom SZD se povezuje s sorodnimi domačimi tujimi in mednarodnimi organizacijami kot ustanovni ali pridruženi član ali kot opazovalec.

IV. poglavje

Organi Združenja
19. člen

Združenje ima naslednje organe:

skupščina Združenja, ki prevzame tudi delo in funkcijo nadzornega odbora;

predsednik Združenja, ki prevzame tudi delo in funkcijo upravnega odbora;

tajnik Združenja, ki prevzame tudi delo in funkcijo blagajnika.

 

Združenje s svojimi člani zdravniki sodeluje v naslednjih organih SZD:

– Strokovni svet za ortopedijo (5 članov)

– Glavni strokovni svet (s svojim izvoljenim predstavnikom)

– Strokovni parlament (s svojim izvoljenim predstavnikom)

 

Združenje lahko kandidira svojega člana tudi za naslednje organe SZD:

– predsednika SZD s podpredsednikoma

– generalnega sekretarja z izvršilnim sekretarjem

– sekretariat SZD

– nadzorni odbor

– častno razsodišče

– organe akademije slovenskih zdravnikov

 

V skladu s statutom SZD lahko imenuje predstavniški, gostovalni ali opazovalni organ pri drugih organizacijah in organih v državi (npr. Razširjeni strokovni kolegij za ortopedijo pri Ministrstvu za zdravje) ali v tujini (npr. EFORT).

 

Skupščina
20. člen

Skupščina je najvišji organ združenja. Sestavljajo jo vsi člani in podporniki.

Delo skupščine:

Redna skupščina:
Skupščina se sestaja najmanj 1 krat (enkrat) letno, bodisi v živo ali na daljavo v obliki telekonference. Vabilo s predlaganim dnevnim redom, datumom, uro in krajem zasedanja morajo člani združenja prejeti najmanj 14 dni pred predlaganim datumom zasedanja skupščine. Skupščina je sklepčna, če je navzočih najmanj 5 (pet) članov ali podpornikov z veljavno licenco iz ortopedije ali ortopedske kirurgije. O kadrovskih, organizacijskih in finančnih zadevah Združenja odloča večina navzočih članov, o sprejemu strokovnih sklepov pa večina vseh navzočih članov in podpornikov z veljavno licenco iz ortopedije ali ortopedske kirurgije.

Glasovanje o predlogih sklepov je javno. Volitve organov so praviloma javne, skupščina pa se lahko izjemoma odloči za tajni način glasovanja. O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in tajnik Združenja.

Izredna skupščina:
Izredna skupščina se skliče bodisi v živo ali na daljavo v obliki telekonference, kadar to zahteva delovanje Združenja. O sklicu izredne skupščine odloča predsednik Združenja na lastno pobudo ali na utemeljeno zahtevo članov Združenja. Predsednik je dolžan sklicati izredno skupščino na zahtevo najmanj ene četrtine članov Združenja najkasneje v 45 dneh po dani zahtevi.

Dopisna skupščina:
V primeru obstoja tehtnih razlogov se lahko skupščino skliče tudi po dopisni metodi na način, da se vsem članom in podpornikom z veljavno licenco iz ortopedije ali ortopedske kirurgije hkrati pošlje vabilo po elektronski pošti z izdelanim predlogom sklepov, glede katerih lahko glasuje samo: za, proti ali vzdržan. Skupščina na dopisni seji odloča z absolutno večino vseh glasov.

Skupščino veljavno sklicuje predsednik ali tajnik Združenja.

Skupščina voli:

– predsednika Združenja,

– tajnika Združenja,

– kandidate Združenja za organe SZD.

 

Skupščina obravnava in sprejema:

– delovni program Združenja,

– temeljni akt Združenja in njegove spremembe ter druge akte Združenja,

– poročila o delu Združenja,

– predloge članov in podpornikov,

– kratkoročni in dolgoročni finančni plan Združenja ter interne finančne obveznosti, v skladu z obveznostmi Združenja in v skladu z višino finančnih virov Združenja.

 

Posamezni predlogi za razpravo na skupščini morajo biti v pisni obliki poslani članom najmanj 8 dni pred sklicem skupščine.

Poročilo za skupščino pisno predlaga v sprejem vodja posameznega organa ali organizacijskega delovnega telesa oziroma tajnik Združenja.

Za posamezne naloge, kjer ni potrebno sodelovanje vseh članov, lahko skupščina organizira ožje odbore.

 

Predsednik Združenja
21. člen

Predsednik združenja zastopa in predstavlja Združenje. Voli ga skupščina za obdobje 2 (dveh) let z možnostjo ponovne izvolitve. Predsednik Združenja je odgovoren za delovanje Združenja v skladu s statutom in pravnim redom RS. Za svoje delo je odgovoren skupščini. V primeru odsotnosti ga nadomešča tajnik.

Naloge predsednika:

– sklicuje sestanke skupščine,

– vodi delo Združenja, ga zastopa in predstavlja,

– je odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje, ki odgovarja za zakonitost dela Združenja,

– odloča o nakupu in prodaji premičnin manjše vrednosti,

– podpisuje finančne in materialne listine Združenja,

– skrbi za javnost dela Združenja.

V okviru njegove funkcije je v primeru neodločenega glasovanja njegov glas odločilen.

 

Tajnik Združenja
22. člen

Tajnik opravlja strokovno tehnična in administrativna dela ter koordinacijo. Odgovoren je tudi za finančno materialno poslovanje Združenja v sodelovanju z računovodjo SZD. Tajnik je pooblaščen za podpisovanje računov. Skupščina ga izvoli za obdobje 2 (dveh) let z možnostjo ponovne izvolitve. Za svoje delo je odgovoren skupščini, ki ji enkrat letno poda pisno poročilo o svojem delu. Naloge tajnika Združenja:

– ureja arhiv društva in evidenco članstva,

– vodi inventarno knjigo in podpisuje finančne listine,

– pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,

– pripravi predlog poročila o finančnem in materialnem poslovanju,

– upravlja s premoženjem Združenja

– opravlja druge naloge po pooblastilu predsednika.

Delo tajnika je javno. Vsak član Združenja ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje Združenja.

 

Razrešitev posameznega funkcionarja
23. člen

Vsak funkcionar Združenja je izvoljen kot fizična oseba.

Funkcionarja razrešuje isti organ, ki ga je izvolil, če so za to utemeljeni razlogi. Kot utemeljen razlog se šteje delovanje v nasprotju z interesi združenja, oziroma ne izpolnjevanje sklepov svojega odbora.

Funkcionar je lahko razrešen tudi na lastno željo.

 

Prenehanje Združenja
24. člen

Združenje preneha delovati:

– s sklepom skupščine

– s spojitvijo z drugimi združenji

– s stečajem

– na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja

– če v dveh zaporednih letih kljub pozivu generalnega sekretarja SZD ne posreduje  Glavnemu strokovnemu svetu poročila o strokovnem delovanju.

 

Za prenehanje združenja s sklepom skupščine je potrebno izglasovanje z dvotretjinsko večino prisotnih članov. V primeru prenehanja preide njegovo premoženje na Slovensko zdravniško društvo, Dunajska 162, Ljubljana.

Razsodišče
25. člen

V vseh sporih, ki nastanejo zaradi odnosov v Združenju ali med posameznimi člani združenja, odloča častno razsodišče SZD.

Častno razsodišče SZD deluje na podlagi in izključno v okviru pobude disciplinskega tožilca.

 

V. poglavje

Priznanja združenja
26. člen

Združenje podeljuje častno članstvo in priznanja za dosežene uspehe in za delo v Združenju. Praviloma se podeljujejo na skupščini Združenja z izglasovanjem večine prisotnih članov in podpornikov z veljavno licenco iz ortopedije ali ortopedske kirurgije.

 

VI. poglavje

Končne določbe
27. člen

Ta Statut začne veljati z dnem sprejetja.

 

Podpis odgovorne osebe:

prof. dr. BLAŽ MAVČIČ, dr. med.
predsednik Združenja ortopedov SZD

asist. dr. LOVRO SUHODOLČAN, dr. med.
tajnik Združenja ortopedov SZD

 

Sprejeto na seji skupščine Združenja ortopedov SZD v Ljubljani, 18. oktobra 2021