Sestanek in letna skupščina Združenja ortopedov – v petek, 8. aprila 2022, ob 17.00 v Termah Šmarješke Toplice

V letu 2022 je sestanek z letno skupščino Združenja ortopedov pri Slovenskem zdravniškem društvu potekal v petek, 8. aprila 2022, od 17.00 do 18.30 v Hotelu Vitarium – Terme Šmarješke Toplice na Dolenjskem.

ZAPISNIK SESTANKA IN LETNE SKUPŠČINE ZDRUŽENJA ORTOPEDOV SZD
TERME ŠMARJEŠKE TOPLICE, 8. APRIL 2022, 17.00-18.30

1.) V uvodnem delu je predsednik, prof. dr. Blaž Mavčič, povzel aktivnosti Združenja ortopedov SZD v zadnjem letu, predstavil novosprejeti temeljni akt Združenja in glavne sklepe dosedanjih četrtletnih telekonferenc članstva.

2.) V nadaljevanju je sledilo odločanje glede imenovanja petih novih članov v Strokovni svet za ortopedijo pri SZD. Na poziv Združenja se je s kandidaturo odzvalo šest kandidatov, ki so vsi izpolnjevali pogoje za imenovanje. V razpravi so prof. dr. Blaž Mavčič, doc. dr. Gregor Rečnik in doc. dr. Rihard Trebše predstavili svoje poglede na postopek izbora, pri čemer so ugotavljali, da merila za izločanje kandidatov ob prevelikem številu prijav niso jasno opredeljena. Skupščina je nazadnje sklenila, da izbor kandidatov izvede s tajnim glasovanjem vseh prisotnih specialistov ortopedije in ortopedske kirurgije. Za nove člane Strokovnega sveta za ortopedijo v naslednjem štiriletnem mandatu so bili tako izbrani:

prof. dr. MATEJ DROBNIČ, dr. med. (UKC Ljubljana)
doc. dr. MIHA VODIČAR, dr. med.  (UKC Ljubljana)
doc. dr. MATJAŽ MERC, dr. med.    (UKC Maribor)
asist. dr. RENÉ MIHALIČ, dr. med.  (Ortopedska bolnišnica Valdoltra)
doc. dr. RIHARD TREBŠE, dr. med. (Ortopedska bolnišnica Valdoltra)

Ta predlog bo posredovan v soglasje Vertebrološkemu združenju Slovenije in v končno potrditev Glavnemu strokovnemu svetu SZD.

3.) Tajnik Združenja, asist. dr. Lovro Suhodolčan, je predstavil letno finančno poročilo Združenja ortopedov SZD. Združenje tudi v letu 2022 posluje pozitivno, presežki sredstev bodo namenjeni za pokritje stroškov tekoče problematike.

4.) Dr. Rok Slokar je nastopil s predstavitvijo Evropskega združenja specializantov ortopedije in travmatologije (FORTE), ki že peto leto zapored organizira poletno šolo za starejše specializante. V letu 2022 bo poletna šola FORTE potekala v Atenah 25.-29. julija, Združenje ortopedov pa bo sponzoriralo stroške kotizacije enemu udeležencu iz Slovenije. Na podlagi natečaja za specializante v 5. in 6. letu specializacije je bila s sponzorstvom stroškov kotizacije nagrajena dr. Mateja Sirše.

5.) Doc. dr. Gregor Rečnik, nacionalni koordinator specializacij iz ortopedske kirurgije, je v zaključnem delu letnega sestanka predstavil novosti pri izvajanju specializacije iz ortopedske kirurgije po novem kurikulumu. Doc. dr. Rihard Trebše je izpostavil dejstvo, da je bila iz prvotno oblikovanega predloga delovne skupine naknadno umaknjena možnost za skrajšanje trajanja specializacije izjemno nadarjenih specializantov. Skupščina je razpravo sklenila s sklepom in pozivom nacionalnemu koordinatorju, da pridobi informacije, kateri od pristojnih organov je to možnost umaknil in kaj je mogoče storiti, da bi to točko ponovno vključili v pravilnik o specializacijah.

V Šmarjeških Toplicah, 8. aprila 2022                               prof. dr. BLAŽ MAVČIČ, dr. med.
                                                                                                   Predsednik Združenja ortopedov SZD