Poročilo s srečanja UEMS-OT v Bergnu, Norveška (19.- 20. 5. 2017)

Poročilo o srečanju evropskih predstavnikov odbora UEMS-OT (EBOT) v Bergnu, Norveška (19.- 20. 5. 2017)

V mesecu maju 2017 sem se kot predstavnik Slovenskega ortopedskega združenja udeležil srečanja UEMS-EBOT (European Board of Orthopaedic Surgery and Traumatology) v drugem največjem norveškem mestu, v Bergnu. Uradni del dneva se je kot vedno pričel s predstavitvijo novih članov in poročilom o preteklem delu in finančnem stanju. Prisotnih je bilo rekordnih 34 delegatov, 1 delegat FORTE in 1 delegat EFORTa David Limb, saj so bile tokrat na dnevnem redu nekatere pomembne teme.

Januarja 2017 je potekal sestanek med predstavniki EFORTa in UEMS-OT glede nadaljnjega izvajanja evropskega izpita. Sestanek je bil sklican na pobudo EFORTa, saj organizacija do sedaj ni bila vključena v odločitve v zvezi z izvedbo izpita, zagotavljala pa je strokovno in organizacijsko podporo. Povzetki sestanka so bili predstavljeni v obliki podzakonskega akta, ki je predvideval oblikovanje delovne skupine oz. »skupnega sekretariata«, katere predsednik bi bil sedanji predsednik evropskega izpita dr. Jorge Mineiro. Ob njem bi bila v skupini še dva člana iz UEMS-OT in dva iz EFORTa. Nato smo se seznanili z dopisom EFORTa iz začetka meseca maja, s katerim EFORT sporoča, da se morajo na njihovem sestanku najprej dogovoriti na kakšnih temeljih želijo nadaljevati to sodelovanje. Iz dopisa je razvidno, da obstaja ideja o ločenih funkcijah obeh odborov, pri čemer naj bi UEMS-OT zagotavljal regulatorno in zakonsko podporo, EFORT pa bi prevzel nase vzdrževanje evropskega kurikuluma ter postavil zahteve za izobraževanje specializantov in preverjanje njihovega znanja. Nekateri člani UEMS-OT odbora so temu ostro nasprotovali. UEMS-OT ne želi prepustiti evropskega izpita, ki se je ves čas razvijal pod njegovim okriljem, drugi organizaciji, ampak želi sodelovanje. Kljub nasprotnim bregovom smo se strinjali, da je treba pogovore z EFORTom nadaljevati.

Organiziranost evropske organizacije specialistov – UEMS, v katerem ima pomembno koordinatorsko funkcijo (angl. Liaison officer) prof. Zlatko Fras, temelji na treh velikih skupinah: interna, kirurgija in tehnične vede. Predsednik UEMS-OT dr. Paulo Felicissimo je bil predlagan za vodjo drugo skupine, pri čemer smo ga soglasno podprli. Na ta način bi postal tudi član izvršnega odbora UEMS kot najvišje krovne zdravniške organizacije v Evropi. Sestanek, ki bo odločal o tej izvolitvi, je predviden za isti termin kot je predvideno naslednje UEMS-OT srečanje v Dubrovniku, kar je v nekoliko nerodni položaj spravilo hrvaškega delegata, ki je srečanje že do potankosti zorganiziral. O novem terminu jesenskega srečanja bomo obveščeni.

Pričel je veljati nov standard EACCME 2.0 za akreditacijo strokovnih srečanj in podeljevanje licenčnih točk. Opazen je porast prijav za dodelitev točk na ortopedsko-travmatološkem področju, kar zelo spodbuja centralni UEMS, saj dobi polovico sredstev v svojo blagajno iz tega naslova. Cilj te nove platforme je, da se industriji omogoči podpora strokovnim srečanjem, vendar brez vpliva na izbor strokovne vsebine. Plačila za dodelitev licenčnih točk niso pretirana, tako mora organizator plačati UEMSu 175€, če je manj kot 100 udeležencev, in 4400€, če je udeležencev več kot 5000. Ena ura predstavlja dejanskih 60 minut aktivnosti, za kar dobi organizator 1 ECMEC točko (maksimalno 8 na dan). Vse prijave je mogoče izpolniti preko interneta.

Seznanili smo se z dokumentom, ki opredeljuje Zahteve za organizirano izobraževanje (E.T.R. – angl. Education Training Requirements), kar vključuje zahteve za mentorje, centre, nadzornike,… Dobro so poudarjene kvalitativne zahteve ortopedske specializacije, potekala pa je razprava o tem, da bi dodali še kvantitativno komponento (št. operacij, št. postelj na oddelku, št. pregledov, št. habilitiranih učiteljev…). Center, ki se poteguje za to akreditacijo, bi moral že imeti nacionalno akreditacijo, čemur bi sledil obisk komisije UEMSa.

Dr. Einar Klaeboe Kristoffersen nam je kot predsednik specialističnega odbora pri Norveški zdravniški zbornici predstavil nov način usposabljanja specialistov, ki si ga je zamislila vlada. Obstajal je veliki politični pritisk, da se poveča administrativni nadzor nad izvajanjem specializacij, in da bi se lahko vsak posameznik, ki je končal medicino v EU, vpisal v program sekundariata oz. specializacije na Norveškem. Po novi shemi izobraževanja bodo bolnišnice dobile ključno vlogo v izobraževalnem procesu, kar je bilo do sedaj v domeni univerz in zbornice. To bo določeno v zakonu, zato bodo imele inštitucije veliko odgovornost, saj bo kandidat lahko ustrezne pogoje za delo in usposabljanje zahteval na sodišču. Za področje ortopedije je predvidenih 22 objektivnih ciljev (»learning objectives«), ki jih mora kandidat osvojiti. Cilje bo na predlog razširjenega strokovnega kolegija sprejel Direktorat za zdravnike. Ta bo zadolžen tudi za akreditacijo centrov in podelitev licence po osvojitvi ciljev. Končnega izpita iz ortopedije ne bo. V izobraževanje bodo vključeni tečaji za doseganje kompetenc (etika, komunikacija, varnost pacientov,…). Vloga Zdravniške zbornice Norveške se bo omejila na posvetovalni organ, ki pripravlja zahtevane objektivne cilje in presoja kvaliteto izobraževalnih centrov.

Predstavniki v mešanih skupinah so poročali o svojem delu. Tako bi naj že bil pripravljen evropski program za hrbtenično kirurgijo (Haluk Berk). Konec leta bo na Cipru organiziran sestanek z namenom pospešiti implementacijo programa za športno medicino v nacionalna združenja.

Dr. Dominique Chauveaux je predstavil zdravstveni sistem v Franciji, kjer za njegovo delovanje porabijo 11,2% BDP (75% iz splošnega zdravstvenega zavarovanja, 15% dodatna zavarovanja, ostalo samoplačniško). V veljavi je projekt zmanjševanja stroškov (zapiranje lokalnih bolnišnic, zmanjševanje osebja, prehod na bolj ambulantni način dela). Obstaja paradoksno pomanjkanje zdravnikov, saj so le-ti slabo geografsko porazdeljeni. Mladi kirurgi ne želijo več delati v javnih bolnišnicah, ker so plače bistveno nižje (45% zdravnikov v javnem sistemu, 45% v privatnem sektorju in 10% mešano). Mladi kirurgi bistveno drugače dojemajo razmerje delo/prosti čas (generacija Y), kar se pozna tudi pri zmanjševanju vpisa na fakulteto. V letu 2017 je 77% zdravnikov delalo s Francosko diplomo, 11% z drugo evropsko diplomo in 11% z diplomo zunaj EU. Na koncu specializacije je izpit, nimajo pa uradnega kurikuluma ali dnevnika. Najprej je potrebno opraviti izpit iz splošne kirurgije, šele nato lahko pristopijo k izpitu iz ortopedske kirurgije.

Dr. Jorge Mineiro je kot predsednik EBOT izpita predstavil, kako se je v letu 1998 oblikovala zahteva v UEMS po skupnem izpitu. Leta 2002 je bila v Bergnu ustanovljena komisija za skupni kurikulum. Leta 2010 je bil izoblikovan pisni izpit v sedanji obliki, ki ga opravi približno 70% kandidatov. Število kandidatov narašča 30-40%/leto (lani je bilo 130 kandidatov). Izpit naj bi bil odprt samo za tiste, ki opravljajo specializacijo v EU, čeravno to niso nujno državljani EU. Pisni izpit v angleščini je vedno prvi vikend v oktobru, lani prvič v španščini, predvideva se tudi letos v nemščini. Vmesni »interim exam«, ki se opravlja od leta 2011, je lani reševalo 440 kandidatov. Za letošnji izpit v Edinburghu je potrjenih 75 EBOT izpraševalcev. EFORT nudi organizacijsko podporo pri pripravi izpita, pri čemer bi se naj stroški v zadnjih letih nezadržno večali. Iz tega razloga tudi EFORT ne želi več centralizacije EBOT izpita, temveč večjo vključenost nacionalnih organizacij in porazdelitev bremena. Dr. Mineiro je predstavil podatke o 50.000€ izgube leta 2015 in 5.000€ dobička 2016, tako da smo bili delegati na tem mestu nekoliko zmedeni. Cena izpita je cca. 1000€. V prihodnosti bo potrebno konsolidirati stroškovnik s strani EBOTa in EFORTa ter povečala se bo cena za kandidate. Obstaja tendenca, da bi evropske kvalifikacije dominirale nad nacionalnimi kvalifikacijami. V Franciji je nacionalna organizacija nedavno podprla opravljanje tega izpita na evropski ravni. Dr. Nehrer iz Avstrije je pojasnil, da imajo pri njih sedaj skupni pisni izpit iz ortopedije in travmatologije, vendar brez kliničnega ali ustnega dela (uradno zaradi zmanjševanja stroškov). V letu 2018 bi naj bile večje bolnišnice na Dunaju tudi primorane v združevanje ortopedskih in travmatoloških oddelkov (AKH).

Dr. Gazi Huri je predstavil pričakovanja specializantov po Evropi, ki predvsem želijo več časa za učenje. 98% jih želi opravljati fellowship v tujini. Ugotavlja tudi velike razlike po Evropi, kar se tiče strokovne podpore; na Finskem je 1 specializant / 2 ortopeda, v Franciji pa 1 specializant / 7 ortopedov (Slovenija je nekje vmes). Na Dunaju bo konec maja prvi sklop iz programa ESTRO (European School for Training in Orthopedics), na katerem bo 20 specializantov iz 9 držav pridobivalo bazično ortopedsko znanje. Kandidati imajo 1x/mesec izpit iz določene teme, ki jim je pred tem določena (2 vprašanji, 1 pregledni članek). Po principu kreditnih točk se bodo kandidati lahko tudi prijavljali na »fellowship«.

Luis Machado je kot predsednik organizacije FORTE predstavil poletno šolo, kjer smo imeli že lani tudi predstavnika iz Slovenije. Gre za enotedensko tematsko razporejeno usposabljanje iz petih področij (hrbtenica, zg. okončina, sp. okončina, bazično znanje, otroci/tumorji). Strokovno podporo projektu nudi EFORT. Namen šole je zapolniti izobraževalno luknjo v posameznih kroženjih ob pripravi na evropski izpit. UEMS-OT je na prošnjo po finančni podpori odgovoril negativno, obstaja pa možnost, da dobi projekt načelno podporo odbora, vendar bo moral FORTE predložiti predviden program srečanja, ki ga bo UEMS-OT (natančneje Dietrich Bohrmann) ocenil kot ustreznega ali ne.

Naslednji sestanki: Dubrovnik, Hrvaška (?okt, 2017), Finska (maj, 2018), Slovenija (oktober, 2018), Nizozemska (maj, 2019), Avstrija (oktober, 2019), Estonija (maj, 2020), Portugalska (oktober, 2020).

Gregor Rečnik

This Post Has 50 Comments

 1. Pingback: 420 mail order

 2. Pingback: Azure DevOps

 3. Pingback: Bruce B. Granger

 4. Pingback: De'Longhi Electric Deep Fryer manuals

 5. Pingback: nằm mơ thấy tắm sông

 6. Pingback: mo thay be gai

 7. Pingback: làm gì khi người yêu cũ muốn quay lại

 8. Pingback: poker online

 9. Pingback: Dieting product reviews

 10. Pingback: mơ thấy chìa khóa

 11. Pingback: ngủ mơ thấy quả ổi

 12. Pingback: ตู้แปลภาษา

 13. Pingback: raiders cornhole boards

 14. Pingback: diamond art

 15. Pingback: diamond painting kits

 16. Pingback: mơ thấy bếp lửa cháy

 17. Pingback: mơ thấy con sâu

 18. Pingback: mơ thấy đi chợ

 19. Pingback: yahoo web hosting

 20. Pingback: strattera for sale online usa

 21. Pingback: nằm mơ thấy đầu người

 22. Pingback: bị bọ cạp cắn

 23. Pingback: nam mo thay giet nguoi

 24. Pingback: card dump sites

 25. Pingback: buying legal steroids

 26. Pingback: nằm mơ chồng ngoại tình

 27. Pingback: tennis truc tuyen

 28. Pingback: banca doi the

 29. Pingback: chiem bao thay di chua

 30. Pingback: mơ bị đòi nợ đánh con gì

 31. Pingback: con gái bảo bình

 32. Pingback: nữ kim ngưu và nam song tử

 33. Pingback: mơ đi xe máy

 34. Pingback: nằm mơ thấy con chí

 35. Pingback: dơi bay vào nhà báo điềm gì

 36. Pingback: mơ thấy chuyển nhà

 37. Pingback: mơ cá chép đánh con gì

 38. Pingback: mơ thấy kim cương

 39. Pingback: mơ thấy gấu đen

 40. Pingback: mơ thấy gặt lúa

 41. Pingback: mơ thấy người chết duoi nuoc

 42. Pingback: Rock Island Armory VR80

 43. Pingback: sex dolls shop

 44. Pingback: nằm mơ thấy đi thuyền trên sông

 45. Pingback: mơ thấy cây cầu là số mấy

 46. Pingback: sonsofheaven.com

 47. Pingback: Pomeranian Puppies for Sale

 48. Pingback: Canna Kush Dispensary

 49. Pingback: Bichon Puppies for Sale

 50. Pingback: bitcoin ssd web hosting

Comments are closed.