Register endoprotetike Slovenije (RES) je register, katerega namen je spremljanje vgrajenih umetnih sklepov kolka in kolena na območju Republike Slovenije. S sledenjem posameznega umetnega sklepa (endoproteze) skušamo ugotoviti, kolikšna je življenjska doba določenega tipa umetnega sklepa (koliko časa je minilo od vstavitve do revizije). Na ta način lahko pri vgraditvi umetnega sklepa izberemo tiste endoproteze, ki so za naše bolnike primernejše.

Vabljeni na SPLETNO STRAN Registra endoprotetike Slovenije (RES) z vsemi relevantnimi podatki:
https://www.res-nars.si/

STATISTIKA:
https://www.res-nars.si/statistika

LETNA POROČILA:
https://www.res-nars.si/letna-porocila


NAVODILA ZA POŠILJANJE OBRAZCEV:

OB Valdoltra kot upravljavec zbirke Register endoprotetike  od 1. 1. 2019, ko se je začel ZZPPZ-B uporabljati, zbira obrazce iz vseh slovenskih javnih in zasebnih zavodov, ki opravljajo dejavnost artroplastike kolka in kolena. Izvajalci so po zakonu dolžni pošiljati izpolnjene obrazce, objavljene na spletni strani Register endoprotetike Slovenije (RES),  vsakega 1. v mesecu na naslov:

Dr. Vesna Levašič, dr. med.
Register endoprotetike Slovenije (RES)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Raziskovalni oddelek, DC, 1. nadstropje
Jadranska cesta 31
SI-6280 Ankaran

Upravljavec RES, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, je po omenjenem splošnem dogovoru začel pridobivati ustrezna finančna sredstva, s katerimi smo najprej zaposlili ustrezen kader,  v letošnjem letu je v planu izvedba aplikacije RES, da se bodo podatki, ki se zaenkrat zbirajo v papirnati obliki, digitalizirali in bo omogočeno elektronsko vnašanje. Prvo poročilo smo pripravili še s pomočjo programov Excell in Tableau.


POVEZAVE NA DRUGE REGISTRE:


RAZVOJ:

Register endoprotetike Slovenije (RES) je register, katerega namen je spremljanje vgrajenih umetnih sklepov (kolk, koleno) na območju Republike Slovenije. S sledenjem posameznega umetnega sklepa (endoproteze) skušamo ugotoviti, kolikšna je življenjska doba določenega tipa umetnega sklepa (koliko časa je minilo od vstavitve do revizije). Na ta način lahko pri vgraditvi umetnega sklepa izberemo tiste endoproteze, ki so za naše bolnike primernejše.

Na pobudo vodstva Združenja ortopedov Slovenskega zdravniškega društva (ZOSZD) in ob pomoči strokovnjakov Evropskega registra artroplastike pri Evropskem združenju ortopedov in travmatologov (EAR-EFORT), je minister za zdravje leta 2009 ustanovil delovno skupino za vzpostavitev registra endoprotetike. V delovni skupini smo določili nabor podatkov, ki jih v RES zbiramo. Nabor podatkov je usklajen z evropskimi priporočili. Leta 2010 je nastajanje RES zamrlo zaradi pomanjkanja sredstev, pa tudi zaradi neurejene zakonodaje.

V letu 2013 je bila v okviru evropskega projekta PARENT, katerega koordinator je bil slovenski NIJZ, podana pobuda, da bi RES oživili. NIJZ se je s soglasjem ZOSZD povezal z Ortopedsko bolnišnico Valdoltra (OB Valdoltra). Končni izdelek tega pilotnega projekta je bila aplikacija RES za kolčne endoproteze v OpenEHR obliki.

Zaradi ureditve pravno-finančnega statusa registra RES smo ZOSZD ter OB Valdoltra dne 26. 6. 2017 skupaj predložili vlogo na Zdravstveni svet (ZS) Ministrstva za zdravje za potrditev novega državnega zdravstvenega programa RES. Pozitivno mnenje o strokovni upravičenosti vloge v celoti je podal tudi Razširjeni strokovni kolegij za ortopedijo. Dne 8. 12. 2017 smo prejeli poziv za dopolnitev vloge. Vse zahtevane dopolnitve smo ZOSZD in OB Valdoltra poslali na ZS dne 14. 11. 2018. Sklep MZ , da se Program Register endoprotetike Slovenije uvrsti na rangirni seznam vlog za uvrstitev v Splošni dogovor, je bil sprejet 9. 3. 2020.

V tem času smo dočakali spremembo zakonodaje. RES je s spremembo Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-B), objavljenem v Uradnem listu št. 34 dne 4. 5. 2018, dobil zakonsko podlago za svoje delovanje. V ZZPPZ-B določa je za zbirko Register endoprotetike pod zaporedno številko NIJZ 53.1 določen upravljavec Ortopedska bolnišnica Valdoltra. Pravni status RES je z uveljavitvijo ZZPPZ-B torej rešen.